Syngas

Syngas, neboli syntézní plyn, je směs vodíku a oxidu uhelnatého v různých poměrech. Plyn často obsahuje oxid uhličitý a metan. Používá se především k výrobě čpavku nebo metanolu. Syngas je hořlavý a může být použit jako palivo. Historicky byl používán jako náhrada za benzín, když byla omezena dodávka benzínu; například dřevoplyn se v Evropě během 2. světové války používal k pohonu automobilů (jen v Německu bylo postaveno nebo přestavěno na pohon na dřevoplyn půl milionu aut).

Syngas se vyrábí parním reformováním nebo částečnou oxidací zemního plynu nebo kapalných uhlovodíků nebo zplyňováním uhlí. Biomasu a související uhlovodíkové suroviny lze použít k výrobě bioplynu a biouhlu v zařízeních na zplyňování odpadu na energii. Byla zkoumána produkce konvenčního syntézního plynu (hlavně H 2 a CO) z odpadní biomasy.

Syngas se používá jako zdroj vodíku a palivo. Používá se také k přímé redukci železné rudy na železnou houbu. Chemická použití zahrnují výrobu metanolu, který je prekurzorem kyseliny octové a mnoha acetátů; kapalná paliva a maziva v procesu Fischer-Tropsch a dříve v procesu Mobil z methanolu na benzín; amoniak v Haberově procesu, který přeměňuje atmosférický dusík (N2) na amoniak používaný jako hnojivo a alkoholy prostřednictvím meziproduktu aldehydu.

Go to Top
Klikněte a zavolejte